de gustibus non est disputandum


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

de gus•ti•bus non est dis•pu•tan•dum

(dɛ ˈgʊs tɪˌbʊs noʊn ɛst ˌdɪs pʊˈtɑn dʊm; Eng. di ˈgʌs tə bəs nɒn ɛst ˌdɪs pyʊˈtæn dəm)
Latin.
there is no disputing about tastes.