dikkop


Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.

dikkop

(ˈdɪkəp)
n
(Animals) South African any of several brownish shore birds of the family Burhinidae, esp Burhinus oedicnemus, having a large head and eyes: order Charadriiformes. Also called: stone curlew
[from Afrikaans, from dik thick + kop head]
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Afdeling drie bevat die verwysing na die titelgegewe--die kraai met soortgenote soos die strandloper, die dikkop en die paradysvoel.
228) se vertaalekwivalent in Engels is byvoorbeeld ook dikkop, maar omdat dit 'n inheemse voel van Suid-Afrika is, sal die gemiddelde doelteksleser nie dadelik weet wat met "dikkop" bedoel word nie; daarom het die vertaler hier die verduidelikende woord bird bygevoeg (dikkop bird).