dispost

dispost

(dɪsˈpəʊst)
vb (tr)
to remove (someone) from a post or position
References in periodicals archive ?
Sots simpl'es subjet dispost a les altres coses punte unitat/e esser quant per la d'est semblant; stament en veritat.
000 libras, admitia que <<per les depossicions dels desusdits testimonis en lo present fet e causa produhits e donats, consta e appar lo dit don Johan de Castellvi ser mort e pasat de la present vida en l'altra sens haver fet testament ni en altra manera haver dispost de sos bens>> (16).
8 million in fees to dispost of $560 million in Texas commercial property.