dixi


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

dixi

(ˈdɪksɪ)
interj
I have spoken