dysautonomy


Also found in: Medical, Encyclopedia.
Related to dysautonomy: familial dysautonomia
Translations

dysautonomy

, dysautonomia
n. disautonomía, trastorno del sistema nervioso autónomo.