felly


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

fel·ly

 (fĕl′ē) also fel·loe (fĕl′ō)
n. pl. fel·lies also fel·loes
The rim or a section of the rim of a wheel supported by spokes.

[Middle English felie, felwe, from Old English felg.]

fel•ly1

(ˈfɛl i)

n., pl. -lies.
[Middle English felien (pl.), variant of felwe felloe]

fel•ly2

(ˈfɛl i)

adv.
in a fell manner; fiercely; ruthlessly.
[1250–1300]

felly

, felloe - The felly or felloe is the exterior rim on a wheel or the section of rim supported by a spoke.
See also related terms for supported.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.felly - rim (or part of the rim) into which spokes are insertedfelly - rim (or part of the rim) into which spokes are inserted
rim - the outer part of a wheel to which the tire is attached
wheel - a simple machine consisting of a circular frame with spokes (or a solid disc) that can rotate on a shaft or axle (as in vehicles or other machines)
References in periodicals archive ?
Mi ges i lond bol o weld lluniau gwyliau pobl eraill a mwy na llond bol deimlo bod bywyd yn carlamu heibio gan fy ngadael i ar ol, felly dros Nadolig, mi wnes benderfyniad: dim bwys am y coesau clec, dwi'n mynd am drip i wlad dramor - cyn gynted a phosib
Felly, cymerwch hoe, a chymerwch amser i fwynhau cyfnod yr w yl gyda rhai o'r cynhyrchion arobryn sydd i'w cael ar eich trothwy.
30 ( neu erbyn iddyn nhw orffen rhannu'r cwpanau ac ati) felly roedd hi'n ddiwrnod hir.
Mae pob un o gymwysterau City & Guilds yn ymwneud galwedigaeth felly eich penderfyniad cyntaf chi yw gwybod beth rydych chi am fod.
Felly mae'r ddau wedi gadael y trefniadau yng ngofal eu mamau, Ceinwen a Karen, y morwynion Lois, Emma a Ffion a thim Priodas Pum Mil hefyd wrth gwrs.
Mae llawer iawn o winllannoedd hefyd sy'n golygu lot o hairpins a llethrau serth, felly rwy'n disgwyl rali gyflym arall.
Fel byddaf yn dweud yn aml iawn - dydi'r archaeolegwyr ddim yn ffermwyr - felly mae angen mewnbwn a phrofiad y ffermwyr go iawn os am ddehongli safleoedd amaethyddol - hyd yn oed rhai 2,500 mlwydd oed.
Dyma fi felly yn rhestru: Mae dau lyfr gennyf i'w sgwennu, felly efallai nad adduned yw hyn ond bydd rhaid canolbwyntio ar y sgwennu yn ystod 2018.
Felly, yn gwbl amlwg, mi fydd popeth yn iawn i ninnau drafod y mewnlifiad i Gymru.
Efallai eich bod chi'n dal i fedru hamddena felly ond mae mywyd i (a nifer o fy nghyfoedion) wedi bod yn ras wyllt ers blynyddoedd rwan a dwi'm yn dallt pam.
O ganlyniad mae disgwyl i docynnau 2018 werthu'n gyflym, felly am y tro cyntaf erioed mae modd bachu tocynnau i'r Sesiwn Fawr cyn y Nadolig - fel anrhegion i deulu a ffrindiau, neu anrheg i chi'ch hunain
Unwaith ti yna, ti'n sylwi mai dim arian Monopoly ydi o, ond arian go iawn, felly mae hynny braidd yn scary