felly


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

fel·ly

 (fĕl′ē) also fel·loe (fĕl′ō)
n. pl. fel·lies also fel·loes
The rim or a section of the rim of a wheel supported by spokes.

[Middle English felie, felwe, from Old English felg.]

fel•ly1

(ˈfɛl i)

n., pl. -lies.
[Middle English felien (pl.), variant of felwe felloe]

fel•ly2

(ˈfɛl i)

adv.
in a fell manner; fiercely; ruthlessly.
[1250–1300]

felly

, felloe - The felly or felloe is the exterior rim on a wheel or the section of rim supported by a spoke.
See also related terms for supported.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.felly - rim (or part of the rim) into which spokes are insertedfelly - rim (or part of the rim) into which spokes are inserted
rim - the outer part of a wheel to which the tire is attached
wheel - a simple machine consisting of a circular frame with spokes (or a solid disc) that can rotate on a shaft or axle (as in vehicles or other machines)
References in periodicals archive ?
Y teimlad a gawn wrth siarad gyda nhw oedd na fedrent wneud dim byd ynghylch y broblem felly rhaid plygu i'r drefn, Ar y funud dyw'r farchnad byd-eang ddim yn brin, felly does fawr o ddiben cwyno.
Ac felly aeth cannoedd mewn bocsys i siopau elusennau yng Nghaerfyrddin.
30 ( neu erbyn iddyn nhw orffen rhannu'r cwpanau ac ati) felly roedd hi'n ddiwrnod hir.
Mae pob un o gymwysterau City & Guilds yn ymwneud galwedigaeth felly eich penderfyniad cyntaf chi yw gwybod beth rydych chi am fod.
Felly,draw i Fethesda a ni er mwyn gweld y bayonet yn y cnawd fel petae.
Mewn sefyllfa ddelfrydol lle mae'r chwyn yn uwch na'r borfa, mae'r cyfarpar yn cael ei osod ar lefel lle mae'n anelu at frwsio'r chwyn yn unig, ac felly dim ond yn lladd yr hyn mae'n cyffwrdd a hynny hyd at y gwreiddiau.
Fel byddaf yn dweud yn aml iawn - dydi'r archaeolegwyr ddim yn ffermwyr - felly mae angen mewnbwn a phrofiad y ffermwyr go iawn os am ddehongli safleoedd amaethyddol - hyd yn oed rhai 2,500 mlwydd oed.
Ond mae hynny yn swnio'n ddiflas, felly fe'i galwyd yn rhywbeth gwahanol.
G Ac felly fe ddylem lawenhau ei fod e wedi dewis chwarae dros Gymru ac yn G arddel ei hunaniaeth.
Efallai eich bod chi'n dal i fedru hamddena felly ond mae mywyd i (a nifer o fy nghyfoedion) wedi bod yn ras wyllt ers blynyddoedd rwan a dwi'm yn dallt pam.
Ai un o'r termau yna a fathwyd yng nghyfnod y Fictoriaid, yn anterth yr Ymerodraeth Prydeinig, felly yw 'Dark Ages',' gan awgrymu fod y Fictoriaid rhywsut o dan gam-argraff mai ond yn eu cyfnod nhw cafwyd gwareiddiiad go iawn?
Amheuthun, felly, yw cael cyfrol Gymraeg amdano, ac mae hon yn sicr yn llenwi bwlch amlwg.