funster

funster

(ˈfʌnstə)
n
informal a joker; an entertainer