gelate


Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia.
Related to gelate: gelato, gelatin

gel·ate

 (jĕl′āt′)
intr.v. gel·at·ed, gel·at·ing, gel·ates
To gel.

gelate

(ˈdʒɛleɪt)
vb (intr)
to form a gel
References in periodicals archive ?
Tog aanvaar die meeste die ingreep gelate, behalwe Abraham wat opstandig is en probeer om die proses te keer.
Die twee vroue sit gelate na die "dansende" nagrok en kyk terwyl die verhoog verdonker.
NATURALE Softcream Bar Tokyo, Baskin-Robbins, Bonito Gelate, Haagen-Dazs, I-Berry, igemelli.
Before the measurement, the sol sample was allowed to gelate in a heating chamber at 50[degrees]C.