genus Phalaropus


Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.genus Phalaropus - type genus of the Phalaropidae: phalaropesgenus Phalaropus - type genus of the Phalaropidae: phalaropes
bird genus - a genus of birds
Phalaropus fulicarius, red phalarope - phalarope of northern oceans and lakes