hippieish

hippieish

(ˈhɪpɪɪʃ)
adj
(Clothing & Fashion) informal typical of or similar to hippies