inspan


Also found in: Thesaurus.

inspan

(ɪnˈspæn)
vb (tr) , -spans, -spanning or -spanned
1. to harness (animals) to (a vehicle); yoke
2. to press (people) into service
[C19: from Afrikaans, from Middle Dutch inspannen, from spannen to stretch, yoke; see span1]

inspan


Past participle: inspanned
Gerund: inspanning

Imperative
inspan
inspan
Present
I inspan
you inspan
he/she/it inspans
we inspan
you inspan
they inspan
Preterite
I inspanned
you inspanned
he/she/it inspanned
we inspanned
you inspanned
they inspanned
Present Continuous
I am inspanning
you are inspanning
he/she/it is inspanning
we are inspanning
you are inspanning
they are inspanning
Present Perfect
I have inspanned
you have inspanned
he/she/it has inspanned
we have inspanned
you have inspanned
they have inspanned
Past Continuous
I was inspanning
you were inspanning
he/she/it was inspanning
we were inspanning
you were inspanning
they were inspanning
Past Perfect
I had inspanned
you had inspanned
he/she/it had inspanned
we had inspanned
you had inspanned
they had inspanned
Future
I will inspan
you will inspan
he/she/it will inspan
we will inspan
you will inspan
they will inspan
Future Perfect
I will have inspanned
you will have inspanned
he/she/it will have inspanned
we will have inspanned
you will have inspanned
they will have inspanned
Future Continuous
I will be inspanning
you will be inspanning
he/she/it will be inspanning
we will be inspanning
you will be inspanning
they will be inspanning
Present Perfect Continuous
I have been inspanning
you have been inspanning
he/she/it has been inspanning
we have been inspanning
you have been inspanning
they have been inspanning
Future Perfect Continuous
I will have been inspanning
you will have been inspanning
he/she/it will have been inspanning
we will have been inspanning
you will have been inspanning
they will have been inspanning
Past Perfect Continuous
I had been inspanning
you had been inspanning
he/she/it had been inspanning
we had been inspanning
you had been inspanning
they had been inspanning
Conditional
I would inspan
you would inspan
he/she/it would inspan
we would inspan
you would inspan
they would inspan
Past Conditional
I would have inspanned
you would have inspanned
he/she/it would have inspanned
we would have inspanned
you would have inspanned
they would have inspanned
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Verb1.inspan - attach a yoke or harness to; "inspan the draft animals"
animal husbandry - breeding and caring for farm animals
yoke - put a yoke on or join with a yoke; "Yoke the draft horses together"
harness, tackle - put a harness; "harness the horse"
outspan - remove the yoke or harness from; "outspan the draft animals"
References in periodicals archive ?
Tenders are invited for Maintain Of Ohe Profile By Replacement Of Existing Worn Out Inspan Droppers In Connection With Inputs Required For Running Of Trains At 160 Kmph In Virar-Surat Section Of Mumbai Division
Vanaf "windharp" tot "selfoon" het daar kortsluitings plaasgevind en het die SMS-agtige kodes 'n inslag gevind in hierdie werk waar die digter 'n private verwysingsveld aanwend wat nie altyd vir die leser toeganklik is nie en wat gereeld Engelse woorde inspan.
Intact helps clients accelerate revenue via geographic expansion on a country-by-country basis through the company's INspan global support network -- or by entry into new technology markets in a low risk manner.
woorde kan hard werk as jy hulle reg inspan soos flukse osse.
0 Flash Drives Range II-69 PNY Technologies Launches HP v280w USB Flash Drive II-69 Inspan Infotech Launches New Corsair Flash Voyager USB 3.
0 Flash Drives Range II-54 PNY Technologies Launches HP v280w USB Flash Drive II-54 Inspan Infotech Launches New Corsair Flash Voyager USB 3.
Inspan has agreed, subject to regulatory and shareholder approval to issue 7,000,000 (post consolidation) common shares of Inspan for 100 percent of the issued and outstanding shares of Cairo.
will be posted for trading on the Alberta Stock Exchange in substitution for the common shares of Inspan Investments Limited at the opening of business on June 12, 1998 under the symbol "SDE".
Beukes wil, met verwysing na drie pare van Vos se twintig omdigtings van Abelard en Heloise se briewe, ontledend en interpreterend aantoon hoe Vos "perspektief, ruimte en tyd, maar ook taalbenutting as teksbou-elemente inspan om 'n vars(er) weergawe van hierdie liefdesgeskiedenis in Afrikaans te bied".
Dit is 'n alternatief wat by uitstek die kreatiewe krag inspan wat met die triekster geassosieer word en wat as illustrasie van die kreatiewe werking van die triekster beskou kan word.
Die kunstenaar omskep dikwels dit wat privaat en pynlik is tot kuns, kan selfs, soos Opperman (1959:147-148) aandui, doelbewus nuwe ondervindings najaag, vriende en artistieke tegnieke op berekende wyse inspan, die een liefdesverhouding na die ander verbruik (ook die eie menswees
Dit is dus belangrik dat die gemeenskapsverpleegkundige in samewerking met die gesin beplan en dat die gemeenskapsverpleegkundige alle beskikbare bronne wat vir die gesin van die verswakte MIV--en VIGS-pasient van hulp kan wees om genoemde pasient tuis te versorg en te mobiliseer, inspan.