knar

(redirected from knars)

knar

also knaur  (när)
n.
Archaic A knot or burl on a tree or in wood.

[Middle English knarre, probably from Old English *cnear or from Middle Dutch and Middle Low German knorre.]

knar

(nɑː)
n
(Forestry) a variant of knur
[C14 knarre rough stone, knot on a tree; related to Low German knarre]
knarred, ˈknarry adj

knar

(nɑr)

n.
a knot on a tree or in wood.
[1200–50; Middle English knarre; c. Middle Dutch, Middle Low German knorre]
knarred, knar′ry, adj.
References in periodicals archive ?
Die sintuiglike waarneming in "Wolmerk" (18) openbaar 'n direkte en liggaamlike ervaring van die landskap: "jy ken die koue van die oop veld / die reuk van bossies en van kraal / jy ken die knars van die sker / wat jou losknip van 'n warm lyf", wat die spreker se verbondenheid met die landskap waarin hy /sy woon, vooropstel.
Telkens is daar herinneringe aan voetstappe: "want dit reen / en stewels knars oor perronne" (Plakboek, vers 10, by die datum 13.
Ah cud wright a byuck, like, but Ah knars nowt about verbs and hadverbs and hadjecives and sentences and paragraphs and ah divvent knar how ta spell, like.
This gadgee rote a byuck in Bowldon ( ya knar Bowldon Colliery, where the pit woz.
Soms vul menswees dierwees aan tot voller begrip van die ander, soos wanneer die kind snap om spaansrietstokke af te breek en deur die tralies vir die leeu aan te gee om die frustrasie oor sy gevangenskap teen uit te knars en te grom en te speel (182).