likuta


Also found in: Thesaurus, Financial, Wikipedia.

likuta

(liːˈkuːtɑː)
n, pl makuta (mɑːˈkuːtɑː)
(Currencies) (formerly) a coin used in Zaïre
[C20: from Congolese]

li•ku•ta

(lɪˈku tə)

n., pl. ma•ku•ta (mɑˈku tə)
a monetary unit of the Democratic Republic of the Congo, equal to 1/100 of the zaire.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.likuta - 100 makuta equal 1 zaire in Zaire
Zairese monetary unit - monetary unit in Zaire
zaire - the basic unit of money in Zaire
References in periodicals archive ?
Taba yetuna yene mi komokisize ahulu, Ica lizazi lelinwi kiha luba ni mukopano ni ba bahulu ba likuta za sizo mwasikiliti, yomuhulu waka anifa piho kuli ni bale pili lusika ba kale ni mukopano, piho yea ne inani lipilaelo mi kuzona ne bali: "Basali ni banana seba nani ni liswanelo zenata ahulu mazazi a, ha ukoni kuluta mwanana likute usa sabisiwi kapa kubihiwa kuli unyandisa mwanana kapa basali, mi ha ba sabi ni haiba kutalima baana mwameeto haba bulela.
Kacenu basali ba na ni kemelo tuna ku za pukelezo ya za naheni mwalibaka za sizo ze tahisizwe mwasikiliti, ka kufiwa kemelo ki likuta za sizo ni malena.