miasmatous

(redirected from miasmous)

miasmatous

(maɪˈæzmətəs) or

miasmous

adj
producing a miasma