mo.


Also found in: Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Encyclopedia, Wikipedia.

mo.

abbr.
month

Mo.

abbreviation for
(Placename) Missouri
References in periodicals archive ?
GOD: Tapos si Barack Obama, bakit ba ang init init ng dugo mo sa presidente ng Amerika e wala pa nga kayong napaguusapan na pwedeng ikagalit mo.
Craig (starts singing to Grease again): "A well a well a well a mo.
Didion International Inc, 7000 W Genera Dr, St Peters, MO.