monosymmetric

(redirected from monosymmetrically)

monosymmetric

(ˌmɒnəsɪˈmɛtrɪk) or

monosymmetrical

adj
1. (Chemistry) crystallog variants of monoclinic
2. (Botany) botany variants of zygomorphic
ˌmonosymˈmetrically adv
monosymmetry n