ne’ertheless

Translations

ne’ertheless

adv (old, poet)nichtsdestoweniger