ophthalmoneuritis


Also found in: Medical.
Translations

oph·thal·mo·neu·ri·tis

n. oftalmoneuritis, infl. del nervio óptico.