pessimum


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Adj.1.pessimum - of an organism's environment; least favorable for survival
worst - (superlative of `bad') most wanting in quality or value or condition; "the worst player on the team"; "the worst weather of the year"
Mentioned in ?
References in classic literature ?
And the state runneth the danger of that which Tacitus saith; Atque is habitus animorum fuit, ut pessimum facinus auderent pauci, plures vellent, omnes paterentur.
Alkali-silica reaction, pessimum effects and pozzolanic effect, Cement and Concrete Research 39(8): 716-726.
corrupta est disciplina castrorum, ut tu corrector emendatorque contingeres; inductum pessimum exemplum, ut optimum opponeretur; postremo coactus princeps, quos nolebat, occidere, ut daret principem, qui cogi non posset.