phaenogam

phaenogam

(ˈfiːnəʊˌɡæm)
n
(Botany) another name for phanerogam