platteland


Also found in: Encyclopedia.

platteland

(ˈplatəˌlant)
n
(Physical Geography) the platteland (in South Africa) the country districts or rural areas
[C20: from Afrikaans, from Dutch plat flat + land country]
References in periodicals archive ?
Ferreira het Margaret Bakkes verneem van die lotgevalle van Homan, wat saam met 'n duisend Boere in Portugal geinterneer is--'n bywonerseun wat vanaf die platteland in Johannesburg teregkom, op kommando tydelik sy selfvertroue vind, in Portugal geinterneer word, na die oorlog na sy in prostitusie vervalle eggenote terugkeer, van haar skei en dan met 'n verwagtende Portugese meisie trou deur die gemene spel van die bruid se vader uit 'n vooraanstaande gesin wat hy in Portugal leer ken het.
He also starred in movies like Platteland, Verraaiers, the Egoli Movie and Spook van Uniondale.
Die eerste paar maande was die inkomste so karig dat die Scholtze en Snymans net een huis kon bekostig--totdat die ouderling ons daarop wys dat dit nie op die platteland aanvaar word nie.
160-82; "Het platteland in bet Noordwesten met de nadruk op de occupatie circa 1000-1300," Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 2 (1982), pp.
dat die Afrikaans wat op die platteland van daardie tyd gehoor is, 'n groot rol gespeel het in die vorming van die latere Afrikaans.
to Sipho Sepamla (Baby Come Duze) to his brother John's photo-realist paintings of scenes from platteland dorps.
While the UDF recruiting campaign drew heavily on the heroic nostalgia of the platteland and the "egalitarian" values of the Boer republics, (75) the AES was founded on South Africanism, a type of white nationalism representing a variant of the liberal modernity favored by the UP leadership.
What is unusual about Antjie Krog is that she has broken from the conventional thinking while still at high school, not in the sophisticated urban setting, but in the heart of the platteland, the rural outback of the apartheid Republic.
In 'n poging om die verband tussen die bewustheid van HIV/VIGS en 55 sosio-ekonomiese en demografiese veranderlikes te bestudeer, is 'n gestratifiseerde ewekansige steekproef van 401 deelnemers in drie studie-areas in die platteland van Lesotho (Maluti, Seboche en Paray) gedoen.
7) De administratie van de Boekencommissie, die kort na de Boerenoorlog begon met het verschepen van honderden kisten met boeken, vooral bestemd voor debatsverenigingen, schoolbibliotheken en ACVV-afdelingen op het Zuid-Afrikaanse platteland, is bijna volledig overgeleverd en op basis daarvan kan redelijk precies vastgesteld worden wat men las.
Platteland churches are now showing an interest and united congregations have been formed at Balfour, Somerset East and Thornhill.
Ek het in die Calvinistiese platteland op 'n onverklaarbare wyse die oerbronne begryp; ek kon in 'n paganistiese omgewing die nougesette kodes van die Afrikaanse samelewing verstaan.