platteland

(redirected from plattelander)
Also found in: Encyclopedia.

platteland

(ˈplatəˌlant)
n
(Physical Geography) the platteland (in South Africa) the country districts or rural areas
[C20: from Afrikaans, from Dutch plat flat + land country]
References in periodicals archive ?
Langenhoven bely in dieselfde jaar van sy eregraad (1931) 'n persoonlike liefde vir sy taal: "In ons wonderlike Afri kaans, gebore uit die nederige behoeftes en die ongekunstelde siel van die onbevoorregte plattelander, die boer en die bywoner, die veewagter en die dagloner, [.
Sou Petersen as plattelander en arm leerling wat as jong kind soggens brood afgelewer het en later as tiener met hande-arbeid sy skoolfooie moes aanvul ook as 'n lid van hierdie "lower sections" beskou word?
In 'n sin wou daardie eerste simposium ook hierdie taalskisofrenie aanspreek, naamlik om die Afrikaanse politieke en kulturele uitdrukking in swart gemeenskappe te valoriseer: jy het nie nodig om skaam te wees omdat jy Afrikaans, die merk van die Kaapse plattelander of die swart Afrikaanse werkersklas, besig nie.