predikant


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to predikant: dominee

predikant

(ˌprɛdɪˈkænt) or

predicant

n
(Protestantism) a minister in the Dutch Reformed Church, esp in South Africa
[from Dutch, from Old French predicant, from Late Latin praedicans preaching, from praedicāre to preach]
References in periodicals archive ?
Wanneer die sterftes gedy, vra die predikant vir oupa Daniel om te help met begrafnisse, want "daar was toe soms byna veertig begrafnisse op 'n dag"--in een kamp?
Na Adamson se terugkeer van 'n ontdekkingsreis in die Amasone word by in 1860 in diens geneem deur Sir Harald Alabaster--'n aristokraat, predikant en amateurnatuurkundige in die tradisie van Gilbert White en Phillip Gosse, asook die romankarakter Mr.
Als predikant en president van de Zuid-Afrikaanse Republiek speelde hij een belangrijke rol in de geschiedenis van Zuid-Afrika, maar hij was ook de auteur van een aantal humoristisch-realistische verhalen die zich afspelen in een dorp in de Kaapkolonie, en die in het Nederlands zijn geschreven.
22; CAR, VC606, Algemeen Doop Boek begonnen de 1 January Ao 1743 door den predikant Frans le Sueur, 1744; VC607 and VC609.
En dan is daar Christine van Rooyen, 'n sekswerker, wat tydens haar openhartige gesprek met 'n predikant die storie van haar lewe vertel--'n verhaal wat op 'n toevallige, maar noodlottige, wyse met die van Thobela en Bennie vervleg raak.
In die eerste draaiboek is dit Alma, 'n onderwyseres op die dorp en orrelis in die gemeente waar Helgard, 'n vriend uit haar kinderjare, predikant is.
kwamen de meesten uit redelijk welvarende gezinnen; hun vader was advocaat, magistraat, predikant, onderwijzer, landmeter of boer.
Gerben Heitink ("De Dominee en de Dichter als cultuurdragers") ondersoek binne die Nederlandse konteks--met enkele verwysings na die Afrikaanse situasie--die verhouding tussen predikant en digter.
Die predikant sou dalk weier om hom aan te neem en vir hierdie verwerping het hy nie kans gesien nie.
Hoe na'fef Afrikaanse literatuuropvattings indertyd nog was, blyk uit die verontwaardigde resepsie van die historiese roman by lesers oor hoe 'n predikant dan so kon lieg, toe hul uitvind dat dit fiksie is en nie die waarheid nie).
die insident waaruit dit blyk dat die predikant en die kerk die McDonalds verstoot op grond van foutiewe aannames.