predikant

(redirected from predikants)
Also found in: Encyclopedia.

predikant

(ˌprɛdɪˈkænt) or

predicant

n
(Protestantism) a minister in the Dutch Reformed Church, esp in South Africa
[from Dutch, from Old French predicant, from Late Latin praedicans preaching, from praedicāre to preach]
References in periodicals archive ?
Gerben Heitink ("De Dominee en de Dichter als cultuurdragers") ondersoek binne die Nederlandse konteks--met enkele verwysings na die Afrikaanse situasie--die verhouding tussen predikant en digter.