pretype

pretype

(priːˈtaɪp)
vb (tr)
obsolete to foreshadow