samariform

samariform

(səˈmɑːrɪˌfɔːm)
adj
(Botany) botany shaped like a samara; winged