shillyshallying

shillyshallying

n
hesitation; vacillation