Streek


Related to Streek: streeker, lucky streak
v. t.1.To stretch; also, to lay out, as a dead body. See Streak.
References in classic literature ?
Emma Jane can add and subtract in her head like a streek of lightning and knows the speling book right through but has no thoughts of any kind.
SliqBits has developed 3 apps: SliQ, a FaceTime/Skype-like app for the masses in emerging markets, Video Talkie, a one way video, two way voice app that dramatically reduces data charges, and Streek, a Periscope-like one way video streaming app.
Simon Bruinders slaag grootliks daarin om die Suid-Kaap en meer bepaald George en sy inwoners se geskiedenisse van grondstryde aan die orde te stel, trouens een van die min kreatiewe Afrikaanse tekste oor die streek.
Al drie romans is ryk aan ekologiese besonderhede en vertoon 'n bewustheid vir die geopolitiese dimensies van die streek se olifantbestuursprogramme.
130; Wolfgang Streek, 'How Will Capitalism End', New Left Review, 87, May/June 2014.
Regardless of the current situation, we must determine which is the preferred approach (Pollitt and Bouckaert 2004; Streek and Thelen 2005).
Elphick (1985:15) wys daarop dat die westelike streek van die Oranjeriviergebied in 1600 relatief dig bevolk was deur Khoi-groeperings (vgl.
More information about this Press Release: Hans van de Streek Marketing Manager +31(0)71-52-419-19 dnssec@transip.
The differences between the Wall Streek Journal forecasts and the average Beige Book scores in Table 3 are similar to those in Table 2 although slightly larger and even more pessimistic.
Hy was bekend vir sy belangstelling in motors en meganiese dinge en was ook aktief betrokke by die ontwerp en uitbreiding van X-straal afdelings in verskeie hospitale in die streek.
The emphasis on "high continuity and smooth incremental change, in industry as well as in politics" (Kitschelt and Streek 2004: 3) had therefore clearly paid off.
BOUVERIE'S DOUBLE: SOVEREIGN REMEDY & SILK STREEK (3.