verlig

verlig

(fəˈlɪx)
adj
South African enlightened; liberal
References in periodicals archive ?
Eers as ek afle als wat menslik aan my is, kan ek verlig & veerlig weet ons is suiwer siel .
Hier word sy egter verlig van die onmiddellike skuldgevoel wat met die rol van Mevrou gepaardgaand aangesien hierdie rol reeds aan die persona van mev.
Volgens die salutogene benadering maak individue gebruik van 'algemene weerstandshulpbronne' (AWH's) tot hulle beskikking (waaronder byvoorbeeld finansiele hulpbronne, ego-sterkte en sosiale ondersteuning) om die spanning geassosieer met stresvolle omstandighede te verlig en die stressore sodoende suksesvol te hanteer.
Sy het die kinders ook oefeninge laat doen om die spanning te verlig.
Dit lyk asof die digters wat in hierdie artikel ter sprake kom nie noodwendig van God verwag om die nood in die gemeenskap te verlig nie, maar Christene eerder aan hulle verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap wil herinner.
Die opvallendste is sekerlik die debatte wat deur die kommandolede in beide tekste gevoer word om die eentonigheid van 'n lewe in die veld te verlig.
As gevolg van die baie hoe voorkoms van MIV/VIGS in veral Suid Afrikaanse myngemeenskappe word die sorg van verswakte VIGS pasiente na hul families verskuif in 'n poging om druk op die gesondheidsdienste te verlig.
In Laataandbiegstories en sulke dinge is dit veral die diepkyk in die menslike aard wat die oenskynlik eenvoudige verhale die kenmerkende karakter en diepgang gee: asof gewone mense in die flikkerlig van 'n kampvuur momenteel verlig word en die leser lets van menswees ontdek, maar nooit ten voile ken of verstaan nie.
Ons maak vir ons gisters waarmee ons kan saamleef, wat die toekoms moontlik maak, alles bitterlik bedreigbaar en veranderlik, 'n hele fokken netwerk van flikkeringe, 'n soort van intieme weerlig om die binneste donker te verlig.
In 'n poging om druk op die gesondheidsdienste te verlig het die klem van Hospitaalgebaseerde sorg na tuisgebaseerde sorg van die verswakte MIV--en VIGS-pasient verskuif.
Op die Amsterdamkaai Sing matrose 'n lied Oor 'n ver vaargebied Waar nog droomwinde waai Op die Amsterdamkaai Slaap matrose so slap Soos bravades van lap Van hul drifte ontlaai Op die Amsterdamkaai As die dagbreek al kom Kom matrose nog om In 'n dronkmansbohaai Op die Amsterdamkaai Sien matrose die lig Huile adem verlig Weer die seewind se taai.