-sporous

-sporous

suff.
Having a specified number or kind of spores: heterosporous.

-sporous

adj combining form
(Botany) (in botany) having a specified type or number of spores: homosporous.

-sporous

a combining form meaning “having spores” of the kind specified by the initial element: heterosporous.
[< Greek -sporos]