Adar


Also found in: Thesaurus, Medical, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Adar: radar, Adar Sheni

A·dar

 (ä-där′, ä′där)
n.
The twelfth or thirteenth month of the year in the Jewish calendar. In leap years, it is known as Adar Sheni. See Table at calendar.

[Hebrew 'ădār, from Akkadian adaru, addaru, month corresponding to parts of February and March.]

Adar

(aˈdar)
n
(Judaism) (in the Jewish calendar) the twelfth month of the year according to biblical reckoning and the sixth month of the civil year, usually falling within February and March. In a leap year, an additional month Adar Rishon (first Adar) is intercalated between Shevat and Adar, and the latter is known as Adar Sheni (second Adar)
[from Hebrew]

A•dar

(əˈdɑr)

n.
the sixth month of the Jewish calendar.
[< Hebrew ădhār]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Adar - the sixth month of the civil yearAdar - the sixth month of the civil year; the twelfth month of the ecclesiastic year in the Jewish calendar (in February and March)
Hebrew calendar, Jewish calendar - (Judaism) the calendar used by the Jews; dates from 3761 BC (the assumed date of the Creation of the world); a lunar year of 354 days is adjusted to the solar year by periodic leap years
Purim - (Judaism) a Jewish holy day commemorating their deliverance from massacre by Haman
Jewish calendar month - a month in the Jewish calendar
References in periodicals archive ?
Er enghraifft os gwelwch chi chwech o adar y to hefo'i gilydd, yna rydach chi'n nodi'r rhif 6 ar y ffurflen.
Eglurodd Rob ar y dechrau ei bod hi'n anodd - yn enwedig mewn coedwig - i adnabod rhai rhywogaethau o adar o bellter, am eu bod nhw mor debyg i'w gilydd, ac ar adegau o'r fath eu can yw'r unig ffordd o wahaniaethu rhyngddynt.
Yn y Gwanwyn pan yn codi teulu, mae'r adar yn brysur tu hwnt.
Ffordd ardderchog arall o ddenu'r adar man i'r ardd ydi drwy osod blychau nythu iddyn nhw.
His interest in the macabre is just one facet of a personality highlighted in Adar Drycin's portrayal.
Mae'r adar 'red wattle' yma i'w gweld fel arfer megis parau, ond roedd nifer ohonynt wrthi pan ei gwelais.
Os ydan ni'n mynd i luchio bwyd i fagiau plastig a'u gadael nhw ym mhobman, yna does dim rhyfedd fod adar fel gwylanod (a sawl aderyn ac anifail arall) yn dallt yn fuan iawn fod 'na bryd hwylus iawn i'w gael yma yn gymharol ddidrafferth.
Mae'r Gymdeithas Gwarchod Adar i'w canmol yn fawr am ddiogelu cynefinoedd i adar.
Rydw i wedi clywed yr adar mae hi'n crybwyll arnyn nhw, ond hefyd Llawenydd o loniant (joy of joys) Dydd Gwener diwetha roedd y gog yn galw yn y coedwig ar llechwedd Moel Fferna uwchben Carrog , Dyffryn Dyfrdwy.
Ar ben y bwrdd mae tye adar bach, ond hyd yn hyn does neb wedi cymryd mantais i wneud cartref ynddo, er ei fod yn ddi-dreth a di-rent.
Mae siap eu pen yn helpu'r boda tinwen i weld lle mae'r mamaliaid a'r adar yn cuddio'n y llystyfiant gan eu bod yn dibynnu ar swn yn ogystal a gweld i ddarganfod eu hysglyfaeth.
Mi wnes gyfarfod ag Ian Hawkins o'r Gymdeithas Gwarchod Adar i gael dipyn o hanes yr hyn mae'r Gymdeithas wedi'i wneud ar y gors a sut maen nhw wedi mynd ati i'w throi'n fan sy'n addas i aderyn y bwn.