Adar

(redirected from Adar I)
Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia.

A·dar

 (ä-där′, ä′där)
n.
The twelfth or thirteenth month of the year in the Jewish calendar. In leap years, it is known as Adar Sheni. See Table at calendar.

[Hebrew 'ădār, from Akkadian adaru, addaru, month corresponding to parts of February and March.]
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

Adar

(aˈdar)
n
(Judaism) (in the Jewish calendar) the twelfth month of the year according to biblical reckoning and the sixth month of the civil year, usually falling within February and March. In a leap year, an additional month Adar Rishon (first Adar) is intercalated between Shevat and Adar, and the latter is known as Adar Sheni (second Adar)
[from Hebrew]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

A•dar

(əˈdɑr)

n.
the sixth month of the Jewish calendar.
[< Hebrew ădhār]
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Adar - the sixth month of the civil yearAdar - the sixth month of the civil year; the twelfth month of the ecclesiastic year in the Jewish calendar (in February and March)
Hebrew calendar, Jewish calendar - (Judaism) the calendar used by the Jews; dates from 3761 BC (the assumed date of the Creation of the world); a lunar year of 354 days is adjusted to the solar year by periodic leap years
Purim - (Judaism) a Jewish holy day commemorating their deliverance from massacre by Haman
Jewish calendar month - a month in the Jewish calendar
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Dweud roedd y sawl oedd yn adrodd y stori fod pigau adar, y titw gynffon hir yn yr achos yma, wedi tyfu yn ystod y deugain mlynedd ddiwethaf er mwyn galluogi'r adar i fwyta bwyd o'r pethau dal bwyd adar rydan ni'n eu gosod yn ein gerddi.
Mae'r Gymdeithas Gwarchod Adar i'w canmol yn fawr am ddiogelu cynefinoedd i adar.
Wel, mae hi - o'r pedwerydd ar ddeg tan yr unfed ar hugain o Chwefror, a dyma'r amser perffaith yn ol y BTO a'r Gymdeithas Gwarchod Adar i roi cartref i'r adar man.
Mi wnes gyfarfod ag Ian Hawkins o'r Gymdeithas Gwarchod Adar i gael dipyn o hanes yr hyn mae'r Gymdeithas wedi'i wneud ar y gors a sut maen nhw wedi mynd ati i'w throi'n fan sy'n addas i aderyn y bwn.
"Dewch i giniawa hefo mi" - dyna ydi enw ymgyrch y Gymdeithas Gwarchod Adar eleni ac mae'n pwysleisio sut i fwydo'r adar a beth i'w roi allan yn fwyd er mwyn denu'r gwahanol rywogaethau o adar i'ch gardd.
A gaf i roi ffeithiau moel ynglyn a gwarchod adar i chwi?