Alca torda


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Alca torda: Razorbills
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Alca torda - black-and-white northern Atlantic auk having a compressed sharp-edged billAlca torda - black-and-white northern Atlantic auk having a compressed sharp-edged bill
auk - black-and-white short-necked web-footed diving bird of northern seas
Alca, genus Alca - type genus of the Alcidae comprising solely the razorbill
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
O glydwch y fan hon, mi fedrwch weld y clogwyni serth lle mae'r llurs (Alca torda; Razorbill) a'r gwylogod (Uria aalge; Guillemot) yn eistedd yn eu miloedd ar y grisiau sydd ar y creigiau yma.
The short repeated motif (CAACAAA) was found in mitochondrial control regions of Alca torda and H.