alginic acid

(redirected from Alginin)
Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia.

al·gin·ic acid

 (ăl-jĭn′ĭk)
n.
An insoluble colloidal acid in the form of a carboxylated polysaccharide that is abundant in the cell walls of brown algae.
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

alginic acid

(ælˈdʒɪnɪk)
n
(Elements & Compounds) a white or yellowish powdery polysaccharide having marked hydrophilic properties. Extracted from kelp, it is used mainly in the food and textile industries and in cosmetics and pharmaceuticals. Formula: (C6H8O6)n; molecular wt: 32 000–250 000
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

al•gin′ic ac′id

(ælˈdʒɪn ɪk)
n.
an insoluble colloidal acid, (C6H8O6)n, found in the cell walls of various kelps: used as a thickener or stabilizer, esp. in ice cream, and for sizing paper.
[1885–90]
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.alginic acid - a gum used especially as a thickener or emulsifieralginic acid - a gum used especially as a thickener or emulsifier
gum - any of various substances (soluble in water) that exude from certain plants; they are gelatinous when moist but harden on drying
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
(12), gebe bireylere gebe kalmadan once beden imajlarini gelistirebilecekleri aktiviteler uygulandiginda, gebelik suresince kendilerini daha olumlu algiladiklarini, yasamlarinin daha kaliteli olacagini ve olumlu alginin psikolojik sagliga pozitif yonde etki saglayacagini belirtmektedir.
Kadinlarda asiri zayifligin cekicilikle ozdeslestirildigi ve bu toplumsal alginin kadinlarda olumsuz yeme tutumuna yol actigi dusunuldugunde beden imaji ile ilgili toplumsal baskilari da ortaya cikaracak yeni calismalar yapilmalidir.
Ozellikle Sirplarin cogunlugu olusturdugu kuzey Kosova, kirilgan guvenlik kosullarina bagli olarak bu alginin yogun olarak hissedildigi bir bolgedir ve dogrudan siddet icin onemli bir potansiyel tasimaktadir.
Kadin karakterlerin toplum baskisi, yalnizlik, mutsuzluk ve cinsel tatminsizlik gibi sorunlan gercekci ve carpici bir bicimde beyazperdeye aktardiklan bu donemde cinsellik kavramini sadece kotu kadinla ilickilendiren alginin da disina cikilir (Yalamac, 2011: 75).
Bilincli alginin da merkezi olma olasiligi yuksek olan TRN'daki donguler kor gorme gibi algilarin nedeni olabilirler.
Gorsel alginin bes kategorisi degerlendirilir; uzaysal iliskiler, gorsel diskriminasyon, sekil-zemin diskriminasyonu, gorsel tamamlama ve gorsel hafiza.