Alumine


Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia.
Related to Alumine: aluminum oxide

Al´u`mine

    (ăl´ũ`mĭn)
n.1.Alumina.
References in periodicals archive ?
Kui Oleviste hauaplaate kaitse alla voeti, jai spetsialistidel tahele panemata asjaolu, et asja kirjeldatud plaadist on sailinud veel teinegi fragment, nimelt alumine parem nurk (joon 6).
XIX luustik (joon 10) kuulus mehele, kes oli edela-kirde-suunalisse hauda asetatud nii, et ifakeha jai selili, kuid lifisamba alumine osa oli monevorra paremale keeratud.
Le basalte calco-alcalin de Ia Formation sus-jacente d'Oak Mountain comprend des basaltes faible et forte teneur en alumine comme ceux formes lors de l'etablissement dun arc d'accretioncontinental.