Garda Síochána

(redirected from An Garda Síochána)
Also found in: Legal.

Garda Síochána

(ˈɡɑːrdə ˌʃɪəˈxɑːnə)
n
the police force of the Republic of Ireland
[C20: from Irish Gaelic garda guard + síochána of the peace, from síocháin peace]
Mentioned in ?