Isle of Skye

(redirected from An t-Eilean Sgitheanach)
Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Isle of Skye - an island of northwestern Scotland noted for its rugged mountain scenery
Inner Hebrides - islands between the Outer Hebrides and the western coast of Scotland
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Tha an t-Eilean Sgitheanach air a bhith a' sri airson seirbheis adhair bho chaill iad i anns na h-ochdadan.
Gaels know Skye as "An t-Eilean Sgitheanach," meaning "the winged isle", reflecting its headlands jutting out into the sea like wings.
ANN an doigh tha e na adbhar moit gu bheil an t-Eilean Sgitheanach ainmichte comhla ri na h-eileanan Galapagos agus baile Venice mar aon dhe na h-aiteannan as tarraingiche anns an t-saoghal.