Anantherous

An`an´ther`ous


a.1.(Bot.) Destitute of anthers.
References in periodicals archive ?
delta, eta, phi, san = pheasant-tailed (W2) eta, mu, rho, san = athermanous eta, nu, pi, rho = euphoriant eta, nu, psi, rho = euphoriants eta, nu, rho, san = anantherous (W2) eta, pi, rho, san = Phanariotes (W2), Shaitanpore (Mare) eta, psi, rho, san = Aristophanes (RHD)