Angolese


Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Angolese - a member of the Bantu tribes resident in AngolaAngolese - a member of the Bantu tribes resident in Angola
Angolan - a native or inhabitant of Angola
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Baie daarvan le die klem op gebeure uit die verlede: van die oorlog in Biafra, toe buitelandse vlieeniers hul lewens gewaag het om kospakkies vir die honger Igbo's in te vlieg; tot die groot veldslae van die Angolese oorlog in die tagtigerjare.
The saved worker is hospitalized, his life outside of danger, at a hospital in Angolese capital Luanda.
Houda Miled beat in the final, on Thursday, Angolese Antonia Morera, and Hana Merghena beat Cameroonian Honorine Mafeguim.