Antiloquy

An`til´o`quy

    (acr/n`tĭl´ô`kwŷ)
n.1.Contradiction.