Antonomasy

Related to Antonomasy: antonomasia

An`ton´o`ma`sy


n.1.Antonomasia.