Aphakial

A`pha´ki`al


a.1.(Med.) Pertaining to aphakia; as, aphakial eyes.