Barytum

Ba`ry´tum


n.1.(Chem.) The metal barium. See Barium.