Bata

(redirected from BATAS)
Also found in: Thesaurus, Medical, Acronyms.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Bata - a Chadic language spoken south of Lake Chad
Biu-Mandara - a group of Chadic languages spoken in the border area between Cameroon and Nigeria south of Lake Chad
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
"Nakakabahala iyong ganitong mga pahayag dahil iyong pangunahin naman na responsibilidad namin bilang lingkod-bayan [ay] ipagtanggol--ipagtanggol ang Saligang Batas (This statement is really alarming because our main role as public servants is to defend The Constitution)," the vice president said.
Cong Alfred sana sa susunod bago pumirma ng batas idouble check naman kasi buhay [namin] mga tax payers at mga ordinaryong mamayan ang maapektuhan,' she said.
"Klarong-klaro naman sa ating batas na ang West Philippine Sea ay teritoryo natin," the opposition bet said.
Ang pwedeng gawin ng administrayon, pulis, militar, maski anong ahensya ng gobyerno, pwede pa rin gawin kahit walang batas militar," he said.
'Once these buildings are restored, perhaps it could create a tourism industry in Kepala Batas,' he suggested to tourism development, arts and culture committee chairman Yeoh Soon Hin (PH ?
So 'yong pagpasa ng batas did not comply with the treaty obligation,' he added.
"Meron tayong provision sa batas, 'yung labor code, na kapag may kwalipikadong Pilipino, hindi dapat mag-hire ng foreigners, so siguro implement nalang 'yung nasa batas (We have provisions in our labor code that says if there are qualified Filipinos, foreigners should not be hired, so we should just implement the law)," he said.
Batas QC mobile app launched !-- -- Janvic Mateo (The Philippine Star) - November 7, 2018 - 12:00am MANILA, Philippines The Quezon City government yesterday launched a mobile application containing local ordinances implemented in the city.
He said one of the first complaints he received after winning the Bertam seat was from SK Kepala Batas on the school's poor conditions.