Batule

Bat´ule

    (băt´ūl or bå`tŌl´)
n.1.A springboard in a circus or gymnasium; - called also batule board.
References in periodicals archive ?
Joining Duarte on vocal chorus on this new recording are Ciso Guanche, Michel Perez, Miguel Pena and lala Batule.
Bayupamkhi cadhi ghodi chayapatha dule pani/ Taramandalaka phula poltama batule pani/ Himdda himddai harae jhaim aja manche cha ekala/ Visala dharti hoos mahamilanako thala// (ibid.