Besetter


Also found in: Thesaurus, Legal.
Related to Besetter: beset with

Be`set´ter


n.1.One who, or that which, besets.
References in periodicals archive ?
In die Windhoek-stadion een aand in 1990 het die vlag van die derde besetter plek gemaak vir 'n nuwe met 'n simboliese son daarop.
Suid-Afrikaanse magte het reeds met die kwasi-fascis Caetano se Portugese koloniale besetters saamgewerk en in 1975 was hulle nie net in die suide van Angola betrokke nie, maar ook saam met Mobutu Sese Seko van Zaire se magte, die FNLA van Holden Roberto en die CIA in die noorde aktief.