besit

Related to besit: beset, bedsit, Best Buy

besit

(bɪˈsɪt)
vb (tr)
archaic to suit; fit
References in periodicals archive ?
Hieruit blyk onomwonde dat Esther 'n groot mate van (narratiewe) onafhanklikheid besit.
Benewens die strukturele ooreenkoms met die vertelkuns, besit die meeste gedigte ook, wat inhoud betref, sterk narratiewe eienskappe.
Dit is so duidelik dat hulle nie hulle eie liggame besit nie, net soos onsself lewende bewys daarvan is dat ons geen liggaamlike outonomie het nie.
n Goddelose soldaat sal hierdie bewerkte landerye besit, 70 'n Barbaar hierdie gesaaides.
Interior Minister Besit Atalay said that 'If it can solve this problem, Turkey will free itself from shackles.
Dit is relativering van die mens se stryd om besit (van byvoorbeeld grond), want dit behoort na regte aan die diere.
Die eerste slawe het onder toesig van die Vryburgers gewerk en mettertyd het die blanke heersersklas aan die Kaap hul eie slawe besit.
Myns insiens besit elk van die huidige nege oorspronklike digbundels van Cloete se oeuvre 'n eie tematiese kern, hoewel as 'n relatiewe fokus binne die tematiese kompleks wat uit die staanspoor in sy oeuvre volkome teenwoordig is (die eenheid-in-veelheid-gedagte).
Sy het so ver gegaan en het die Internationale Meesters Graad in Bestuur, Regte en Wysbegeerte in Sport verwerf van FIFA en is sover bekend die enigste Namibier wat die kwalifikasie besit.
Botha nie, maar bevraagteken terselfdertyd die partydigheid van die media en die mag wat dit besit om te manipuleer en te isoleer.
Vir hom is "grond lewe" en hy wil sy eie grond besit (70).
De Waal (1996:3) stel vervolgens aan Vladislavic dat hierdie soort werke 'n meerduidigheid en oopheid besit wat daartoe mag lei dat lesers dit as elitisties ervaar, waarop laasgenoemde reageer deur te se dat dit eerder as marginaal beskryf kan word en dat 'n mens behoort te begin aanvaar dat hierdie manier van skryf onvermydelik 'n marginale aktiwiteit is.