Betrap

Be`trap´


v. t.1.To draw into, or catch in, a trap; to insnare; to circumvent.
[imp. & p. p. Betrapped ( ).]
2.To put trappings on; to clothe; to deck.
After them followed two other chariots covered with red satin, and the horses betrapped with the same.
- Stow.
References in periodicals archive ?
Ek betrap myself daagliks in hierdie denkvlugte oor hom; talle gesprekke by baie vure oor baie ure; ek dink ons dilemma is dat hy vir ons onvervangbaar is.
Breytenbach verwerp immers die Iogika "as gangbare manier om die poesie te betrap en onder taal te bring" (p.
Hy wou hulle vang, maar sonder besering, in ysters van lig en skaduwee, nee, hy wou hulle op ontglipping betrap, hy wou sy verlange op hulle loslaat [.
Die liefdestoneel tussen Lea en Bastos betrap die leser feitlik onverhoeds omdat daar so vinnig tussen tonele gespring word (83).
Die eerste 22 gedigte is naamlik 'n bree verkenning van die geskiedenis en die bestaansnood van 'n spreker wat homself, ook as digter, in die Suid-Afrikaanse werklikheid van die nuwe millennium betrap vind.
Met sy swaar en kalm geaardheid vergestalt die Boer crie uitgeslapenheid van die Vlaming, crie lis van die Fries en die kille hardnekkigheid van die Hollander, en dit is bykans onmoontlik om hom onverhoeds te betrap.
n Tapisserie met klein diere lees so maklik en vlot dat die leser byna onverhoeds deur die einde van die roman betrap word.
Onaansienlike Orpa, die middelste en "losweg die onduidelikste" van oom Servaas en tant Gesie se vyf dogters, word geheel en al onkant betrap deur die liefde.
n Gesteelde soen laat die hoop opvlam, maar Tom Winslow betrap hulle en betaal Silas sonder verwyl af.
Dit gebeur reeds in die eerste bedryf toe hy vir Squeak betrap waar hy in opdrag van Claggart in sy sak krap (toneel 3) en ook wanneer die Nuweling (stranger in die novelle) later in dieselfde toneel vir Billy wil omkoop om hulle leier in 'n opstand op die skip te wees.
Hy het sy moeder vermoor, omdat hy haar betrap het met 'n ander man in die bed.