Kaifeng

(redirected from Bianjing)
Also found in: Encyclopedia.

Kai·feng

 (kī′fŭng′)
A city of north-central China south-southwest of Beijing on the Yellow River. It was an important dynastic capital.
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

Kaifeng

(ˈkaɪˈfɛŋ)
n
(Placename) a city in E China, in N Henan on the Yellow River: one of the oldest cities in China and its capital (as Pien-liang) from 907 to 1126. Pop: 810 000 (2005 est)
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

Kai•feng

(ˈkaɪˈfʌŋ)

n.
a city in NE Henan province, in E China: a former provincial capital. 507,763.
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Guangxi jiangzai Zhong-Yue bianjing jian 8gongli weilan zhuangbei jiankong sheshi" [Guangxi will construct an eight-mile fence with surveillance equipment along the Sino-Vietnamese border].
(9.) Qiao Zhongwei, Wang Jiasheng, and Zou Hao, Bianjing weiji yingji kongzhi [Border Crises Emergency Response and Control] (Beijing: Academy of Military Science, 2013), p.
3 (2012): 58-67; Zhu Ma, "TRIPS-plus biaozhun: ACTA de zhishi chanquan bianjing cuoshi yanjiu [The Standards of TRIPS-plus: A Study of the Intellectual Property Rights of Cross-border Measures Under the ACTA]," Lilun yuekan (Theory Monthly), no.
(40) Maung Chan, 'Miandian junzhengfu de caiyuan yu bianjing maoyi' [The economic sources of the Burmese military junta and its border trade], Dajiyuan [Epoch Times], 2 Feb.
(28) "Yindu yao zai zhongyin bianjing zhengyi diqu xiu 73 tiao gonglu" [India Will Construct 73 Road in the Sino-Indian Disputed Border Area], 19 February 2009, http://news.sohu.com/20090219/ n262329747.shtml.
(22) Yu Jiang and Wang Chaozuo, "Dui zhongmian bianjing guanli zhong yu miandian difang minzu wuzhuang shili kaizhan jingwu hezuo de sikao" (Reflection on Policy Cooperation with Myanmar Local Minority Armed Forces in China-Myanmar Border Management), Journal of Yunnan Public Security College 1 (2001): 67-8.
(32) SA 1042 at T II 273a15: [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] (guang-yin) and [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] (bianjing), which according to Hirakawa (1997:155 and 1155) correspond to abhasvara and subhakrtsna.
Huang Qijiang's [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] "Bei Song Bianjing zhi siyuan yu fojiao" [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII], Guoli bianyiguan guankan [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] 18.2 [1989]: 101-23) also contains valuable information.
(8) Li Chengding and He Ming, ed., Yunnan bianjing houan maoyi zhinan (A Guide to Trade in Yunnan's Border Ports), (Guangxi: Guangxi renmin chuanshe, 1992), p.
(1.) Jiang Qjngxiang and Xiao Guoliang, "Glimpses of the Urban Economy and Bianjing (Kaifeng) Capital of the Northern Song Dynasty, 1981," in Jews in Old China: Studies by Chinese Scholars, edited by Sidney Shapiro (New York: Hippocrene Books, 1984).