Lucrezia Borgia

(redirected from Borgia, Lucrezia)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Lucrezia Borgia - Italian noblewoman and patron of the arts (1480-1519)Lucrezia Borgia - Italian noblewoman and patron of the arts (1480-1519)